Zatvoriť

Vážený klient, návštevník webovej stránky,

Chceli by sme Vás informovať o spôsobe akým naša spoločnosť nakladá s Vašimi osobnými údajmi. Vážime si Vaše súkromie a preto sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov.

Z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám vyplýva povinnosť transparentnosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ, Hotel Mlyn, PRAX s.r.o., Mlynská 10, Zavar, IČO: 47796685, v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely. Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na rôznych právnych základoch, o ktorých Vás informujeme v rámci jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov (nižšie v texte).


V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelu spracúvania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 a 14 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame vaše osobné údaje.

Účely spracúvania osobných údajov

O klientoch a návštevníkoch webovej stránky prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 2. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 3. UBYTOVANÍ HOSTIA,
 4. HLÁSENIE POBYTU CUDZINCOV,
 5. REZERVÁCIE,
 6. KONTAKTNÝ FORMULÁR,
 7. SÚDNE SPORY,
 8. REKLAMÁCIE,
 9. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 10. COOKIES.

O zamestnancoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. MZDY A PERSONALISTIKA,
 2. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 3. SPRÁVA REGISTRATÚTY,
 4. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 5. SÚDNE SPORY.

V neposlednom Rade by sme vás radi informovali o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov.

Práva dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.


Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených vyššie.

Zatvoriť