Zatvoriť

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Hotel Mlyn, PRAX s.r.o., IČO: 47796685, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 34500/T, (ďalej len PRAX, s.r.o.')

PRAX s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb a riadi sa Zásadami ochrany osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
Podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov:

Vaše práva

Právo na prístup k informáciám

Právo na opravu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali. Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.


Ak máte akékoľvek  ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na , alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Prax, s.r.o. Vaše podnety a žiadosti budú preverené.

(Posledná aktualizácia: 31.12.2019).

Zatvoriť